Rev. Noah Kim

Rev. Noah Kim is the minister at Paradise Point Uniting Church.
Phone: 0422 354 207;
Email: noah.kim@ppuca.org.au